அண்ணலாரை அறிவோம் – கேள்வி பதில் பரிசுப் போட்டி முடிவுகள்.

போட்டியாளர்கள் தங்களது பதிவு எண்ணை கொண்டு தங்களது மதிப்பெண்களை அறிந்து கொள்ளலாம்.

பதிவு எண் >>> மதிப்பெண்கள்

 1. 123 >> 84
 2. 103 >> 82
 3. 109 >> 78
 4. 115 >> 78
 5. 117 >> 78
 6. 116 >> 76
 7. 102 >> 64
 8. 120 >> 74
 9. 122 >> 74
 10. 107 >> 62
 11. 127 >> 72
 12. 112 >> 70
 13. 113 >> 66
 14. 138 >> 66
 15. 108 >> 62
 16. 147 >> 62
 17. 110 >> 58
 18. 104 >> 56
 19. 136 >> 56
 20. 142 >> 54
 21. 146 >> 54
 22. 145 >> 50
 23. 132 >> 48
 24. 137 >> 46
 25. 139 >> 46
 26. 131 >> 44
 27. 143 >> 44
 28. 106 >> 42
 29. 118 >> 42
 30. 119 >> 42
 31. 125 >> 42
 32. 130 >> 42
 33. 124 >> 38
 34. 133 >> 38
 35. 140 >> 36
 36. 141 >> 36
 37. 148 >> 34
 38. 121 >> 28
 39. 144 >> 28
 40. 128 >> Disqualified
 41. 101 >> Absent
 42. 105 >> Absent
 43. 111 >> Absent
 44. 114 >> Absent
 45. 126 >> Absent
 46. 129 >> Absent
 47. 134 >> Absent
 48. 135 >> Absent

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s