தேர்வுப் பரிசுகள் லிஸ்ட்

நமது தொண்டி தர்பியத்துல் அத்ஃபால் தீனியாத் மக்தப் மத்ரஸாவில் பயிலும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு நடத்தப்பட்ட காலாண்டு, அரையாண்டு மற்றும் ஆண்டுத் தேர்வுகளில் பெற்ற மதிப்பெண் அடிப்படையில் முதலாம், இரண்டாம், மூன்றாம் பரிசுகளைப் பெறும் மாணவ மாணவிகள் பட்டியல்.

முதல் பரிசு பெறுபவர்கள்

 1. A. ஹதீஜத் ரினா
 2. S. சாரத் ரியா
 3. S. அஸ்ஃபத் நஹ்லா
 4. U. ரீமா பர்வீன்
 5. A. முஹம்மது ஜாஸிர்
 6. H. நூருல் ஆஃபியா
 7. R. ஃபரிலத் ஃபாஸிஹா
 8. A. ஜாஸிம் அஹ்மத்
 9. S. அஸ்மிலா பானு
 10. S. ஜுமானா
 11. N. ஆஃப்ரின் சிஃபானா
 12. S. ரிஸ்கியா
 13. S. ஜுமானா ஷைனி
 14. M. மௌசூக் ருமானா
 15. M. ஹஸீன்
 16. J. சுஹைலா
 17. S. சிஃப்னாஸ் பானு
 18. A. ஆசிபா
 19. I. ராஷிதா பானு
 20. R. தன்ஷிகத்துல் முஹ்ஸினா
 21. K. ஆஷிகா பர்வீன்
 22. J. அஸ்மியா பேகம்
 23. M. முஹம்மது பாஸில்
 24. A. ஆயிஷா ஹுமைரா
 25. S. நஃபாஸத்
 26. அபூஹுரைரா
 27. A. முஹம்மது ஸாலிஹ்
 28. K. முஹம்மது ஃபஹத்
 29. முஹம்மது மில்கான்
 30. R. அசுரா பர்வீன்
 31. A. முஹம்மது சஃபீன்
 32. B. முஹம்மது ஷிஹாப்

இரண்டாம் பரிசு பெறுபவர்கள்

 1. M. ஹஸ்னத் லஹிரா
 2. K. ஹுமைரா
 3. S. வஸீலத் ரிதா
 4. M. ஆர்த்திகா பேகம்
 5. N. ஃபாலிஷா
 6. S. சித்தி அமீரா
 7. B. சமீஹா
 8. S. அப்துல் ஹஃபீத்
 9. S. சமீஹா பானு
 10. K. ஆயிஷா
 11. F. அஃபர்லினா
 12. N. சனாஃபா
 13. A. இஃப்திகா ஷீரின்
 14. F. சபிஹா தஹ்ஸீன்
 15. A. அஃப்னாஸ்
 16. A. அஃப்னாஸ் ஃபாத்திமா
 17. S. ரஹ்மதுல் எகிதா
 18. S. ஜாஸிரா பானு
 19. A. அம்ரின் ரிபானா
 20. M. கலந்தர் சமிரா
 21. M. ஆயிஷத்துல் ஃபர்ஹானா
 22. A. ரயிஷா பர்வீன்
 23. S. அப்துல் ஷஹீ
 24. S. முஸ்ஃபிரா
 25. M. அபுல் ஹஸன்
 26. B. அப்துர் ரஹ்மான்
 27. செய்யது இப்ராஹீம்
 28. S. அஸ்லம்
 29. S. சுமைய்யா
 30. S. முஹம்மது ஆசிஃப்
 31. N. முஹம்மது லரிஃப்

மூன்றாவது பரிசு பெறுபவர்கள்

 1. H. செய்யது ராபியா
 2. B. அஸ்லிம் ரோஸ்
 3. A. ஆயிஷா ரிஸா
 4. M. ரயீஸா பேகம்
 5. S. பஸிமா
 6. A. வாஃபியா
 7. M. லனிகா
 8. S. மவ்சூக் பீவி
 9. M. நுஸைரா
 10. S. காசிம்பாத்
 11. B. ஆஃபியா ஷீரின்
 12. K. ஹனிரத் ஃபரிகா
 13. R. ஆதில்
 14. B. ஸபிஹா
 15. S. ஹனா
 16. H. ஆஃபியத்துஜ் ஜஹ்ரா
 17. M. வஜிஹா
 18. H. முஹம்மது ஆதில் ரஹ்மான்
 19. J. தௌஃபிகா பானு
 20. A. சாஜிதா சப்ரின்
 21. N. ஷமீமா
 22. M. மதிஹத் முஹ்ஸினா
 23. M. முஹம்மது முஹ்ஸின்
 24. முஹம்மது அப்சர்
 25. F. ஜெய்னுல் ஆபிதீன்
 26. கலந்தர் இஜாஸ் அஹமது
 27. S. ஆயிஷத் அஸ்ரா
 28. V. உஸ்மான்
 29. H. முஹம்மது அஹ்னாஃப்
 30. A. நூர்தீன் ஃபாதில்

மேலதிக விபரங்களுக்கு தர்பியத்துல் அத்ஃபால் மத்ரஸாவின் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியைகளைத் தொடர்பு கொள்ளவும்.


© MyThondi.Com™

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s