ஆண்டு விழா ரிசல்ட்

ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சிகளில் பெரும் மாணவ மாணவிகள் பட்டியல்.

தனித்தனி பிரிவுகளாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கீழே உள்ள படங்களை தொட்டு விரிவாக பார்க்கலாம்.